^Wróć do Góry

Facebook Like Button

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonFacet budzi się po kilkutygodniowym piciu, cały siny i zarośnięty. Idzie do łazienki, staje przed lustrem i zaczyna się sobie przyglądać, intensywnie przy tym myśląc. Nagle słyszy z kuchni: - Mietek, zjesz śniadanie? Facet wali się w łeb i mówi: - A... Mietek.

+48 509-435-688
admin@abckomputera.com.pl

abckomputera.com.pl

o komputerach i nie tylko . . .

Przykładowe pytania (test wyboru)


Link do...Historia


1910 roku na Kongresie zorganizowanym przez Francuską Narodową Federacje Ratownictwa w Saint-Quen została powołana do życia Międzynarodowa Federacja Ratownictwa, której obecna nazwa brzmi "Międzynarodowa Federacja Ratownictwa i Sportów Użytkowych" w skrócie FIS z siedzibą w Madrycie...nazwa ta ulegała następującym zmianom na: 

1952 r. - Międzynarodowa Federacja Ratownictwa, Niesienia Pomocy i Sportów Użytkowych.
1963 r. - Międzynarodowa  Federacja Ratownictwa i Sportów Użytkowych - FIS.
1983 r. - Siedzibę FIS przeniesiono do Essen. 
1994 r. - W wyniku połączenia FIS WLS (powstało) zmienia nazwę na ILS.

11 kwietnia.1962 r. na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki nr 74 - zostaje powołane do życia WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) działające na podstawie tymczasowego regulaminu.
POLSKA należy do FIS od 1970 roku (natomiast składki opłaca od 01.01.1971r.)


Przykładowe pytania (test wyboru dla SR_WOPR)


I. ZAGADNIENIA PRAWNE
1. Aktem prawnym określającym warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne..." jest:
a) Dziennik Ustaw Nr 67 z 1999 r.. Rozporządzenie RM nr 1624,
b) Dziennik Ustaw Nr 87 z 1987 r., Rozporządzenie RM nr 362,
c) Dziennik Ustaw Nr 57 z 1997 r., Rozporządzenie RM nr 358,
d) Dziennik Ustaw Nr 77 z 2000 r. Rozporządzenie RM nr 303.


2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne:
a) zawarte jest w Dzienniku Ustaw R.P. nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 roku,
b) zawarte jest w Dzienniku Urzędowym MSWiA nr 57 z dnia 14 kwietnia 2000 roku,
c) określa w załączniku nr 4 szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni,
d) odpowiedzi a i c są poprawne.


3. Działalność WOPR reguluje:
a) Ustawa o kulturze fizycznej, Rozporządzenie RM nr 358. Rozporządzenie RM nr 1624,
b) Ustawa o kulturze fizycznej, Rozporządzenie RM nr 362, Rozporządzenie RM nr 1624,
c) Ustawa o kulturze fizycznej, Statut WOPR, Kodeks Karny,
d) Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Statut WOPR.


4. Rozporządzenie Rady Ministrów Nr 1624 dotyczy:
a) ustanowienia WOPR jako organizacji ratowniczej,
b) określenia obowiązków ratowników na dyżurach,
c) obowiązkowego wyposażenia pływalni i kąpielisk w sprzęt ratowniczy,
d) szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień WOPR.


5. Rozporządzenie Rady Ministrów nr 358 dotyczy:
a) uposażenia ratowników w sprzęt osobisty,
b) wysokości świadczeń przysługujących ratownikom,
c) określenia warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
d) zasad współdziałania wszystkich organizacji ratowniczych w Polsce.


6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest:
a) państwową organizacją ratowniczą,
b) specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej,
c) społeczną jednostką ratowniczą w Krajowym Systemie Ratowniczym,
d) zawodową organizacją niosącą pomoc nad wodą


7. Do podstawowych obowiązków ratownika nie należy:
a) kontrola sprzętu ratunkowego, kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
b) bieżące prowadzenie dziennika pracy ratownika,
c) sprawdzanie biletów, dbanie o utrzymanie czystości i porządku w szatni,
d) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy.


8. Do podstawowych obowiązków ratowników należy:
a) informowanie pracodawcy o otwarciu kąpieliska,
b) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
c) ustawienie masztów wyposażonych w komplet flag informacyjnych,
d) wydzielenie brodzika dla dzieci.

9. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
a) bieżące prowadzenie dziennika pracy,
b) sprawdzanie biletów wstępu na obiekt,
c) kontrolowanie czystości osób wchodzących na obiekt,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


10. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
a) stałe obserwowanie kąpieliska,
b) sprawdzanie biletów wstępu na obiekt,
c) kontrolowanie czystości osób wchodzących na obiekt.
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


11. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
a) kontrolowanie czystości osób wchodzących na obiekt,
b) sprawdzanie biletów wstępu na obiekt,
c) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


12. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
a) sprawdzanie biletów wstępu na obiekt,
b) kontrola stref dla umiejących i nieumiejących pływać,
c) kontrolowanie czystości osób wchodzących na obiekt,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


13. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
a) podejmowanie akcji ratowniczej,
b) sprawdzanie biletów wstępu na obiekt,
c) kontrolowanie czystości osób wchodzących na obiekt,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


14. Dziecko do lat 7 może korzystać z pływalni:
a) pod opieką ratownika pełniącego dyżur na obiekcie,
b) samodzielnie, ale tylko w brodziku,
c) pod opieką osoby pełnoletniej,
d) odpowiedzi a i c są prawdziwe.


15. Regulamin kąpieliska powinien znajdować się na tablicy o minimalnych wymiarach:
a) 100x60 cm,
b) 120x70 cm,
c) 100x100 cm,
d) 2x2 m.


16. Minimalna wielkość liter regulaminu kąpieliska to:
a) 1 cm,
b) 2 cm,
c) 3 cm,
d) 4 cm.


17. Pływalnia o długości powyżej 50 m powinna być wyposażona w co najmniej:
a) 1 koło ratownicze,
b) 2 koła ratownicze,
c) 3 koła ratownicze,
d) 4 koła ratownicze.


18. Do podręcznego sprzętu ratowniczego zaliczamy:
a) łódź wiosłową,
b) kajak ratowniczy,
c) rzutkę rękawową
d) łódź motorową.


19. Długość liny asekuracyjnej na kołowrocie powinna wynosić co najmniej:
a) 25 m,
b) 50 m,
c) 80 m,
d) 100 m.

20. 80 metrów linki posiada:
a) rzutka rękawową,
b) rzutka siatkowa,
c) lina okołoburtowa,
d) lina asekuracyjna na kołowrocie.


21. Koło ratunkowe jest obowiązkowym wyposażeniem:
a) pływalni,
b) łodzi motorowej,
c) kąpieliska prowizorycznego,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.


22. Bezpiecznie użyte koło ratunkowe powinno być:
a) podane tonącemu
b) rzucone tonącemu,
c) rzucone w pobliże tonącego,
d) prawidłowa jest odpowiedź a i c.


23. Łódź wiosłowa na kąpielisku zorganizowanym przypada na każde:
a) 50 m linii brzegowej,
b) 100 m linii brzegowej,
c) 200 m linii brzegowej,
d) 250 m linii brzegowej.


24. Łódź wiosłowa na kąpielisku prowizorycznym przypada na każde:
a) 50 m linii brzegowej,
b) 100 m linii brzegowej,
c) 200 m linii brzegowej,
d) 250 m linii brzegowej.


25. Łódź motorowa na kąpielisku zorganizowanym przypada na każde:
a) 50 m linii brzegowej,
b) 100 m linii brzegowej,
c) 200 m linii brzegowej,
d) 400 m linii brzegowej.


26. Organizator imprezy pływackiej na wodach otwartych powinien zapewnić:
a) lekarza oraz 1 ratownika,
b) lekarza oraz co najmniej dwóch ratowników,
c) lekarza, co najmniej dwóch ratowników oraz jednego płetwonurka, jeśli woda jest nieprzejrzysta,
d) lekarza, co najmniej dwóch ratowników, co najmniej dwóch płetwonurków.


27. Organizator imprezy pływackiej na wodach otwartych, gdy woda nie jest przezroczysta, powinien zapewnić dyżur co najmniej:
a) lekarza, ratownika, płetwonurka,
b) lekarza, dwóch ratowników, płetwonurka,
c) lekarza, dwóch ratowników, dwóch płetwonurków,
d) lekarza, pielęgniarkę, ratownika, płetwonurka.


28. Organizator maratonu pływackiego na wodach otwartych powinien zapewnić dyżur na łodzi motorowej zespołu ratowniczego w składzie, co najmniej:
a) lekarza, ratownika WOPR, płetwonurka,
b) lekarza, dwóch ratowników WOPR, płetwonurka,
c) lekarza, starszego ratownika WOPR , dwóch płetwonurków,
d) lekarza, starszego ratownika WOPR, płetwonurka.


29. Maraton pływacki to impreza pływacka polegająca na przepłynięciu odcinka o długości minimum:
a) 500 m,
b) 1000 m,
c) 2000 m,
d) 3000 m.


30. Maraton pływacki to impreza:
a) na dystansie do 2 km,
b) na dystansie powyżej 3 km,
c) trwająca co najmniej 30 min.,
d) trwająca do 30 min.

31. Podczas maratonu zespól asekurujący musi składać się, co najmniej z:
a) lekarza,
b) starszego ratownika i dwóch płetwonurków,
c) ratownika na łodzi dla każdego uczestnika maratonu,
d) wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.


32. W lodzi motorowej na trasie maratonu pływackiego powinien się znajdować, co najmniej:
a) 1 płetwonurek ,
b) 2 płetwonurków,
c) 3 płetwonurków,
d) 4 płetwonurków.


33. Kąpielisko zorganizowane powinno posiadać:
a) prowizorycznie oznakowane miejsca do kąpieli,
b) trwale oznakowane strefy dla umiejących i nie umiejących pływać,
c) piaszczystą plażą,
d) wodą o nurcie nie przekraczającym 2 m/s.


34. W Polsce kąpieliska dzielimy na:
a) zorganizowane i otwarte,
b) zorganizowane i prowizoryczne,
ej prowizoryczne i otwarte,
d) prowizoryczne i wewnętrzne.


35. W Polsce pływalnie dzielimy na:
a) kryte i otwarte,
b) kryte i odkryte,
c) zewnętrzne i wewnętrzne,
d) odkryte i wewnętrzne.


36. Obszary wodne objęte zakazami kąpieli powinno się:
a) trwale ogrodzić,
b) oznaczyć stosownymi znakami,
c) ogrodzić prowizorycznie,
d) podać do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.


37. Łódź ratunkowa winna być obowiązkowo wyposażona w:
a) boję SP,
b) lornetkę,
c) sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
d) sprzęt ABC


38. Apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać:
a) aparat do sztucznego oddychania, nożyczki, termometr,
b) lignina, wata, spirytus, woda utleniona,
c) panthenol, krople walerianowe, prestoplast,
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.


39. Symbolami WOPR są:
a) koło ratownicze i żółta kotwica,
b) koło ratownicze i niebieski krzyż,
c) niebieski krzyż i żółta kotwica,
d) niebieski krzyż i złota kotwica.


40. Członkostwo w WOPR ustaje m.in. w wyniku zalegania składek w okresie dłuższym niż:
a) 12 miesięcy,
b) 18 miesięcy,
c) 24 miesiące,
d) to zależy od ustaleń terenowej jednostki WOPR.


41. Władzami WOPR są:
a) Prezes ZG WOPR, Prezesi ZW WOPR,
b) ZG WOPR i Zarządy Wojewódzkie WOPR,
c) Zjazd Krajowy, ZG WOPR, Gł. Kom. Rewizyjna, Sąd Honorowy,
d) Zjazd Krajowy, ZG WOPR. Prezes ZG WOPR, Prezesi Zarządów Woj. WOPR.

42. Kadencja władz WOPR trwa:
a) 2 lata,
b) 4 lata,
c) 5 lat,
d) 6 lat.


43. Najwyższą władzą WOPR jest:
a) Prezes ZG WOPR,
b) Zjazd Krajowy WOPR,
c) ZG WOPR,
d) Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy.


44. Władzą WOPR powołaną do sprawowania kontroli jest:

a) Prezydium ZG WOPR.
b) Prezesi ZW WOPR,
c) Komisja Dyscyplinarna,
d) Komisja Rewizyjna. (statut &23)


45. Członek WOPR zarejestrowany jest na podstawie:
a) legitymacji WOPR,
b) plastykowej legitymacji WOPR,
c) karty ewidencyjnej wraz z oświadczeniem,
d) dziennika kursu i protokołu egzaminacyjnego na pierwszy stopień ratowniczy.


46. Warunkiem uzyskania karty pływackiej na rzekach jest:
a) przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 5 m pod lustrem wody po wcześniejszym skoku na głowę z wysokości 0,7 m,
b) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 15 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
c) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 5 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
d) przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 15 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m.


47. Warunkiem uzyskania karty pływackiej na wodach stojących jest:
a) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 5 m pod lustrem
wody po wcześniejszym skoku na głowę z wysokości 0,7 m,
b) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 50 m na plecach, przepłynięcie 15 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
c) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 50 m na plecach, przepłynięcie 5 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
d) przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach, przepłynięcie 15 m pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m.


48. Karta pływacka jest:
a) koloru białego z żółtą kotwicą w tle,
b) koloru białego z niebieskim krzyżem w tle,
c) koloru błękitnego z żółtym krzyżem w tle,
d) koloru zielonego z niebieskim krzyżem w tle.


49. Upoważnienie do egzaminowania i wydawania kart pływackich ważne jest nie dłużej niż:
a) 1 miesiąc,
b) 1 rok, (Regul. i Zasady Wydaw. Kart Pływ. -Rozdz. I- &3.3)
c) 2 lata,
d) wydaje się bezterminowo, gdy ratownik rozlicza w ustalonym czasie protokoły egzaminacyjne.


50. Egzaminy dla uzyskania kart pływackich odbywają się:
a) u ratownika na jego stanowisku obserwacyjnym,
b) u ratownika będącego na łodzi i zabezpieczającego kąpielisko od strony wody,
c) u ratownika na kąpielisku po skończonym dyżurze,
d) w punkcie zdobywania kart pływackich.


51. Specjalną Kartę Pływacką może uzyskać osoba, która ukończyła:
a) 14 lat,
b) 16 lat,
c) 18 lat, (Regul. i Zasady Wydaw. Kart Pływ.-Rozdz.II- &8.1)
d) nie ma limitu wieku.

52. Odpowiedzialności karnej podlega ratownik, którego minimalny wiek wynosi:
a) 14 lat,
b) 16 lat,
c) 18 lat,
d) w tego rodzaju odpowiedzialności nie ma granicy wiekowej.


53. Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody w czasie dyżuru ratownika reguluje:
a) kodeks karny,
b) kodeks wykroczeń,
c) kodeks cywilny,
d) kodeks pracy.


54. Pozostawienie tonącego bez pomocy jest przestępstwem z:

a) kodeksu karnego, art. 148,
b) kodeksu karno-wykroczeniowego, art. 70,
c) kodeksu karnego, art. 162,
d) kodeksu karno-wykroczeniowego, art. 59.


55. Wykonywanie czynności zawodowych bez uprawnień jest karalne z:
a) kodeksu karno-wykroczeniowego, art. 59,
b) kodeksu cywilnego, art. 70,
c) kodeksu karno-wykroczeniowego, art. 87,
d) kodeksu karnego, art. 148.


56. Wniosek do kolegium do spraw wykroczeń powinien m.in. zawierać:
a) imię i nazwisko obwinionego, imię i nazwisko sporządzającego wniosek,
b) określenie zarzucanego czynu, wskazanie dowodów,
c) wskazanie czasu, miejsca, sposobu i okoliczności popełnienia zarzucanego czynu,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe,


57. Zanieczyszczenie wody na pływalni lub kąpielisku karalne jest z:
a) kodeksu cywilnego,
b) kodeksu karno-wykroczeniowego, (Art. 109.kw)
c) kodeksu pracy,
d) kodeksu postępowania ekologicznego.


58. Artykuł 72 kodeksu karno-wykroczeniowego dotyczy:
a) prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
b) braku zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych dla życia lub zdrowia człowieka,
c) oszustw związanych z wydawaniem kart pływackich,
d) wykonywania czynności zawodowych w stanie niezdolności do pracy.


59 Wykroczenia dopuszcza się ratownik, który:
a) umyślnie i bez uzasadnienia odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany,
b) odmawia prowadzenia nauki pływania w godzinach dyżuru,
c) przeprowadza egzamin na kartę pływacką poza godzinami dyżuru,
d) wszystkie z w/w są prawdziwe,


60. W ratownictwie karalne jest:
a) usiłowanie popełnienia przestępstwa,
b) podżeganie do przestępstwa,
c) kierowanie inną osobą dopuszczającą się przestępstwa,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


61. Ekskulpacja to:
a) udowodnienie, że winę za zaistniały wypadek ponosi gestor kąpieliska,
b) przeniesienie ciężaru kary (wypłaty odszkodowania) na firmę ubezpieczeniową,
c) udowodnienie, że za zaistniały wypadek winę ponosi kto inny,
d) odstępstwo od wymierzenia kary wskutek braku dowodów.


62. Odpowiedzialność dyscyplinarną ratownik WOPR ponosi przed:
a) państwowym organem sądowym,
b) Prezydium Zarządów WOPR,
c) Komisją Dyscyplinarną WOPR i Sądem Honorowym WOPR,
d) Sądem Honorowym WOPR.

63. Odpowiedzialność służbową ratownik WOPR ponosi przed:
a) państwowym organem sądowym,
b) Zarządem WOPR,
c) pracodawcą,
d) Komisją Dyscyplinarną WOPR.


II. ORGANIZACJA PRACY SŁUŻBY RATOWNICZEJ


64. Zgodę na lokalizację kąpieliska, oprócz WOPR wyrazić muszą:
a) właściwy organ administracji samorządowej i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) właściwy organ administracji samorządowej i jednostka Policji,
c) Urząd Żeglugi Śródlądowej lub właściwy Urząd Morski,
d) odpowiedzi a i c są prawdziwe.


65. Zlokalizowanie kąpieliska wymaga m.in. zgody:
a) właściwego organu administracji samorządowej, Policji,
b) właściwego organu administracji samorządowej, WOPR,
c) Policji, WOPR,
d) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji.


66. Zlokalizowanie kąpieliska na wodach śródlądowych wymaga uzyskania zgody:
a) WOPR, Policji,
b) WOPR, Straży Pożarnej,
c) WOPR, właściwego organu administracji samorządowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), inspektora
tu żeglugi śródlądowej,

d) WOPR, Urzędu Miasta (Gminy), Policji, Pogotowia Ratunkowego.


67. Zasady korzystania z kąpielisk zlokalizowanych nad rzekami i nad morzem określa:
a) ratownik pracujący na kąpielisku, biorący odpowiedzialność za turystów,
b) regulamin kąpieliska,
c) kierownik lub właściciel Ośrodka Wypoczynkowego,
d) odpowiedni organ ustawodawczy na szczeblu centralnym.


68. Kąpieliska nad rzekami zlokalizowane mogą być:
a) w pobliżu ujęć wodnych pod warunkiem ograniczenia odległości do 100 m (ustawa Sanepidu),
b) w pobliżu progów wodnych jeśli uczestnicy potrafią dobrze pływać,
c) na wklęsłym brzegu rzeki (ploso),
d) w miejscach bezpiecznych, w których nie obowiązuje zakaz kąpieli.


69. Na kąpieliskach zlokalizowanych nad rzekami zakaz kąpieli obowiązuje, gdy:
a) prędkość nurtu rzeki przekracza 3 m/s.
b) wczasowicze łamią postanowienia regulaminu,
c) dostrzeżono przepływający statek wycieczkowy,
d) poprawne są odpowiedzi a i c.


70. Nad rzeką można się kąpać w miejscu:

a) powszechnie znanym i uczęszczanym przez pływaków,
b) wyznaczonym jako kąpielisko prowizoryczne,
c) każdym, jeśli w pobliżu znajduje się ratownik,
d) gdzie jest łagodny i piaszczysty dostęp do wody.


71. Nad rzekami dopuszczalne jest:
a) wypływanie poza wyznaczone strefy, jeśli osoba dobrze pływa,
b) zdawanie egzaminu na kartę pływacką,
c) przepływanie na drugi brzeg rzeki, jeśli jest płytka woda maks. 150 cm,
d) organizowanie kąpieliska prowizorycznego w dowolnym, atrakcyjnym dla turystów miejscu.


72. Prędkość nurtu na kąpielisku zlokalizowanym na rzece nie może przekroczyć:
a) 2 m/s,
b) 0,5 m/s,
c) 1 m/s,
d) 3 m/s.

73. Prędkość nurtu na kąpielisku zorganizowanym na rzece nie może przekraczać:
a) 2,0 m/sek.,
b) 1.1 m/sek.,
c) 60 m/min.,
d) wszystkie odpowiedzi są błędne.


74. Szybkość nurtu w kąpielisku rzecznym nie może przekraczać:
a) 0,1 m/s
b) 10 m/s,
c) 1 m/s,
d) 2 m/s.


75. Maksymalna głębokość pasa bezpieczeństwa znajdującego się pomiędzy strefami dla nie umiejących i umiejących pływać wynosi:
a) 1,2 m.
b) 1,3 m,
c) 4m,
d) 1,5 m.


76. Jaką szerokość/głębokość powinien mieć pas bezpieczeństwa na kąpielisku za strefą dla nieumiejących pływać:

a) 1m/130cm,
b) 3m/120cm,
c) 5m/130cm,
d) 5m/120cm.


77. Czerwone boje na kąpielisku oznaczają:
a) strefę dla nie umiejących pływać,
b) strefę dla umiejących pływać,
e) brodzik dla dzieci,
d) granicę pomiędzy strefami dla nie umiejących i umiejących pływać.


78. Jaką maksymalną głębokość może mieć brodzik dla dzieci:
a) 20 cm,
b) 30 cm,
c) 40 cm,
d) 50 cm.


79. Głębokość wody w strefie dla nie umiejących pływać wynosi:
a) 140 cm,
b) 400 cm,
c) 150 cm,
d) 120 cm.


80. Strefę dla umiejących pływać oznacza się kolorem:
a) żółtym,
b) czerwonym,
c) niebieskim,
d) zielonym.


81. Minimalna ilość ratowników na pływalniach z niecką o długości do 25 m wynosi:
a) 1 ratownik,
b) 2 ratowników,
c) 3 ratowników,
d) 4 ratowników.


82. Minimalna ilość ratowników na pływalniach z niecką o długości od 25 do 50 m wynosi:
a) 1 ratownik,
b) 2 ratowników,
c) 3 ratowników,
d) 4 ratowników.


83. Minimalna ilość ratowników na pływalniach z niecką o długości powyżej 50 m wynosi:
a) 1 ratownik,
b) 2 ratowników,
c) 3 ratowników,
d) 4 ratowników.

84. W kąpieliskach zlokalizowanych nad morzem minimalna ilość ratowników wynosi:
a) 2 ratowników (1 od strony lądu i 1 w łodzi za strefą dla umiejących pływać),
b) 3 ratowników tworzących zespół (na każde 50 m linii brzegowej),
c) 3 ratowników tworzących zespól (na każde 100 m linii brzegowej),
d) 4 ratowników tworzących zespół (na każde 200 m linii brzegowej),


85. Stanowiska ratowników na kąpielisku śródlądowym znajdują się:
a) 1 od strony lądu i 1 od strony wody,
b) dwa od strony lądu i 1 od strony wody,
c) dwa od strony lądu na końcach plaży,
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.


86. Flaga czarna na wieżyczce ratowniczej oznacza:
a) zakaz kąpieli, ratownicy pełnią dyżur,
b) zakaz kąpieli, nie ma ratowników,
c) zakaz kąpieli, zie warunki pogodowe.
d) nie ma takiej flagi.


87. Który spośród niżej wymienionych warunków uprawniających ratownika do wywieszenia czerwonej flagi podczas dyżuru na kąpielisku podany jest nieprawidłowo:

a) ograniczona widoczność do 50 m,
b) wysokość fali powyżej 70 cm,
c) silne prądy wsteczne,
d) siła wiatru powyżej 5° w skali Beauforta,
e) temperatura wody poniżej 17° Celsjusza.


88. Który spośród niżej wymienionych warunków uprawniających ratownika do wywieszenia czerwonej flagi podczas dyżuru na kąpielisku podany jest nieprawidłowo:

a) silne prądy wsteczne,
b) ograniczona widoczność do 50 m,
c) wysokość fali powyżej 70 cm,
d) siła wiatru powyżej 5 w skali Bergmana,
e) temperatura wody poniżej 14° Celsjusza.


89. Zakaz kąpieli obowiązuje na kąpielisku, kiedy szybkość wiatru przekracza:
a) 5° Beauforta,
b) 5°Busolta,
c) 5°Bufolta,
d) 5° Farenhajta.


90. Jak często należy wykonywać penetrację dna wyznaczonej strefy na kąpielisku:
a) przed sezonem,
b) w każdy poniedziałek,
c) każdorazowo przed dyżurem,
d) co godzinę w trakcie dyżuru.


91. Na kąpielisku zorganizowanym pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratownika przy pada na:

a) 50 m linii brzegowej,
b) 100 m linii brzegowej,
c) 150 m linii brzegowej,
d) 200 m linii brzegowej.


92. Ilu maksymalnie uczestników może przypadać na 1 opiekuna podczas zajęć w wodzie:
a) 5,
b) 10,
c) 15,
d) 20.


93. Minimalna ilość żerdzi o długości 4 m.. która powinna znajdować się na pływalni do 50 m długości to:
a) 1,
b) 2,
c) 3,
d) 4.

94. Meteorologia to dyscyplina zajmująca się:
a) regulacją akwenów morskich,
b) budową rzek i jezior,
c) chmurami,
d) czynnikami pogodowymi.


95. Najprostszym podziałem chmur jest podział na chmury:

a) deszczowe i burzowe,
b) deszczowe i śniegowe,
c) niskie, wysokie i średnie,
d) warstwowe i pionowe.


96. Zbliżanie się ciepłego frontu i niżu zwiastują chmury:
a) Cumulonimbus,
b) Altostratus,
c) Nimbus,
d) Cirrus.


97. Typowe chmury deszczowe to:
a) Cumulonimbus,
b) Altostratus,
c) Cumutus,
d) Cirrus.


98. Siła wiatru 10° w skali Beauforta to:
a) bardzo silny wiatr,
b) sztorm,

c) bardzo silny sztorm,
d) wiatr wywołujący fale o wys. 5-7m.


III. TEMATYKA WYCHOWAWCZA


99. Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych powstało w roku:
a) 1567,
b) 1767,
c) 1912,
d) 1898.


100. Inicjatorem wydania pierwszej broszurki w języku polskim na temat ratowania topielców był:
a) Jędrzej Śniadecki,
b) Wojciech Ptóciennik,
c) Ks. Adam Czartoryski,
d) Józef Radwan.


101. Pierwsza na ziemiach polskich organizacja zajmująca się ratowaniem tonących, która powstała z inicjatywy Józefa Radwana nazywała się:
a) Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych,
b) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
c) Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących,
d) Zrzeszenie Ratowników Wodnych.


102. Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących powstało w roku:
a) 1898,
b) 1962,
c) 1971,
d) 1775.


103. Fundatorem obiektów służących niesieniu pomocy ofiarom Wisły w 1604 roku w Sandomierzu był:
a) Henryk Gospodarek,
b) Hieronim Sandomierski,
c) Hieronim Gostomski,
d) zakonnicy klasztoru w Sandomierzu.

104. Pierwsze na świecie
"Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych" powstało w Amsterdamie w roku:
a) 1604,
b) 1767.
c) 1902,
d) 1922.


105. Pierwszy zapis o sposobie ratowania życia za pomocą oddychania metodą usta-usta pochodzi
z roku:

a) 586 p.n.e.,
b) 586,
c) 1604,
d) 1902.


106. Międzynarodową Federację Ratownictwa powołano w roku: (od 1963r.-
Międzynarodowa  Federacja Ratownictwa i Sportów UżytkowychFIS;   od 1994r.-ILS)
a) 1962,
b) 1971,
c) 1901,
d) 1910.


107. Dokładna data założenia WOPR to:
a) 29 czerwiec 1962,
b) 11 kwiecień 1962,
c) 04 kwiecień 1962,
d) 01 styczeń 1971.


108. Prezesem Zarządu Głównego WOPR jest obecnie:
a) Wojciech Ptóciennik,
b) Jerzy Telak,
c) Wiktor Zajączkowski,
d) Mieczysław Witkowski.


109. Komisję ds. Ratownictwa, działającą przy Polskim Związku Pływackim powołano w roku:
a) 1962,
b) 1971,
c) 1926,
d) 1910.


110. WOPR jest członkiem:
a) Międzynarodowego Związku Ratowników WOPR,
b) Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego,
c} Światowej Federacji Ratownictwa WOPR,
d) Światowego Zrzeszenia Ratowników Wodnych.


111. WOPR jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ratownictwa od roku: (wówczas FIS)
a) 1962,
b) 1926,
c) 1970,
d) 1971.


112. Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego WOPR był:
a) Wiktor Zajączkowski,
b) Wojciech Płóciennik,
c) Jerzy Telak,
d) Mieczysław Witkowski.


113.
?Dzień Ratownika" przypada na dzień:
a) 24 maja,
b) 29 czerwca,
c) 30 lipca,
d) 29 sierpnia.

IV. RATOWNICTWO
114. Wstrząs termiczny to:
a) przegrzanie organizmu wskutek długiego przebywania na słońcu,
b) zaburzenia w gospodarce cieplnej organizmu prowadzące do udaru słonecznego,
c) silne oparzenie ciała powodujące zwęglenie tkanki skórnej,
d) nagle obkurczenie naczyń krwionośnych wywołane zetknięciem ciała z zimnym otoczeniem.


115. Przyczyną wstrząsu termicznego może być:
a) nadmierne przebywanie na słońcu,
b) wejście do zimnej wody po długotrwałym opalaniu się na słońcu,
c) zbyt długie przebywanie w wodzie,
d) spożywanie chłodnych napoi w trakcie opalania się na słońcu.


116. Wstrząs termiczny ma miejsce, gdy:
a) gwałtownie zmieniamy pozycję z niskiej na wysoką (mroczki przed oczami),
b) dochodzi do gwałtownej zmiany środowisk o znacznych różnicach temperatur,
c) ma miejsce zmiana gęstości środowiska, w którym przebywa ciało,
d) odpowiedzi b i c się uzupełniają.


117. Przechłodzeniu organizmu sprzyjają:
a) środki nasenne, lekarstwa, środki uspokajające,
b) silny wiatr, bezruch, przemęczenie,
c) bezruch, alkohol,
d) wszystkie powyżej podane czynniki.


118. Zjawisko hipotermii dotyczy:
a) przegrzania organizmu,
b) wychłodzenia organizmu,
c) poparzenia lub odmrożenia części ciała,
d) wszelkich urazów termicznych.


119. Hipotermia objawia się:
a) przemarznięciem palców stóp i dłoni,
b) ogólnym osłabieniem, niechęcią podejmowania wysiłku, skłonnościami do omdleń,
c) dreszczami, gęsią skórką, zsinieniem powłok skórnych,
d) marszczeniem się naskórka podczas pobytu w zimnej wodzie.


120. Potocznie określane "
uśniecie pod wodą" ma związek z:
a) przemęczeniem organizmu,
b) hiperwentylacją,
c) obturacją,
d) wstrząsem termicznym.


121. Woda o niskiej temperaturze zabiera ciepło z organizmu człowieka szybciej niż powietrze o:
a) 8 razy;
b) 17 razy;
c) 25 razy;
d) 34 razy;


122. W wyniku załamania się lodu przeciętny człowiek jest w stanie przeżyć w wodzie przez:
a) 5 min;
b) 15 min;
c) 30 min;
d) 3 godz.


123. Układ nerwowy autonomiczny:
a) uzależniony jest od naszej woli i chęci działania,
b) kontroluje pracę mięśni szkieletowych i przepony,
c) odpowiada za pracę narządów wewnętrznych i jest niezależny od naszej woli,
d) steruje procesami z zakresu myślenia, motywacji do działania, niesienia pomocy.

124. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z:
a) mózgu i rdzenia kręgowego,
b) przysadki, móżdżku, rdzenia przedłużonego, istoty gąbczastej wraz z synapsami,
c) nerwów rdzeniowych, kory mózgowia i zakończeń nerwowych,
d) istoty szarej, białej, oponowej i gąbczastej.


125. Układ oddechowy zbudowany jest z:
a) nosa, oskrzeli, płuc,
b) gardła, krtani, pęcherzyków płucnych.
c) jamy ustnej, tchawicy, płuc,
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.


126. Wymiana gazowa nie zachodzi:
a) w nosie i pęcherzykach płucnych.
b) w ustach i płucach,
c) w tchawicy i krtani,
d) w pęcherzykach płucnych i gardle,

127. Powietrze zalegające w tzw. "
przestrzeni martwej" wynosi około:
a) 100 ml u dorosłego i jest powietrzem bezużytecznym,
b) 500 ml u dorosłego i jest powietrzem szkodliwym dla ratowanego,
c) 250 ml u dziecka i jest powietrzem o silnym wysyceniu azotem,
d) 150 ml u dorosłego i jest powietrzem wskazanym do wykorzystania przez ratowanego.


128. Objętość pojedynczego oddechu u dorosłego człowieka zwykle nie przekracza:
a) w spoczynku 500 ml,
b) w spoczynku 200 ml,
c) podczas wysiłku 300 ml,
d) podczas wysiłku 450 ml.


129. Częstość oddechów dorosłego człowieka w spoczynku mieści się w granicach:
a) 12 - 15 oddechów/min.
b) 12-20 oddechów/min.
c) 18 - 26 oddechów/min.
d) 20 - 29 oddechów/min.


130. Częstość oddechów u dziecka w spoczynku mieści się w granicach:
a) 10-18 oddechów/min.
b) 12 - 20 oddechów/min.
c) 16-30 oddechów/min.
d) 19 - 37 oddechów/min.


131. U człowieka krew stanowi:
a) 3 % całkowitej masy ciała,
b) 8 % całkowitej masy ciała,
c) 17 % całkowitej masy ciała,
d) 23 % całkowitej masy ciała.


132. Zadaniem krwi jest:
a) transportowanie tlenu, hormonów oraz walka z drobnoustrojami,
b) transportowanie produktów i zapobieganie krwawieniom,
c) regulacja temperatury ciała, walka z infekcjami,

d) wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.


133. W składzie naczyń krwionośnych wyróżniamy:

a) naczynia włosowate, tętniczki. naczyniaki, aorty i główne arterie krwionośne,
b) żyły, tętniczki naczyniowe, włośniki żylne, tętnice,
c) naczynia włosowate, żyły, tętnice,
d) naczynia włosowate, aorta, żyły, naczynia strumieniowe i sercowe, żyły płucne.


134. Serce jest organem znajdującym się:
a) skośnie pod lewą rękojeścią mostka na trzustce,
b) pomiędzy płucami na lewo od linii środkowej ciała,
c) pod trzonem mostka na wysokości wyrostków sutkowatych,
d) po lewej stronie klatki piersiowej w pobliżu obojczyka.

135. Częstość pracy serca u dorosłego, zdrowego człowieka w spoczynku wynosi:
a) około 60 ud/min
b) około 70 ud/min.
c) około 80 ud/min.
d) około 90 ud/min.


136. W organizmie dorosłego człowieka krąży około:
a) 5 litrów krwi,
b) 8 litrów krwi i 2 litry limfy,
c) 11 litrów krwi i 1 litr osocza,
d) 13 litrów krwi i płynów ustrojowych.


137. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
a) intensywności wypływu krwi,
b) różnicy koloru wypływającej krwi,
c) większej bolesności przy krwawieniu.
d) prawdziwe są dwie pierwsze odpowiedzi.


138. Krwotok tętniczy od żylnego odróżniamy po:

a) rodzaju urazu i obszarze zranienia,
b) reakcjach organicznych i zachowaniu poszkodowanego,
c) kolorze krwi i intensywności jej wypływania,
d) ilości utraconej krwi oraz i jej konsystencji.


139. Pierwsza pomoc przy krwotokach tętniczych polega na:
a) założeniu opatrunku uciskowego,
b) zalepieniu rany plastrem,
c) zalepieniu rany plastrem po uprzednim przemyciu jodyną,
d) założeniu opaski uciskowej.


140. Podczas stwierdzenia intensywnego krwotoku z kończyny należy:
a) przemyć i oczyszczać ranę do chwili przybycia lekarza,
b) usunąć ciała obce wystające z rany w celu uniknięcia infekcji,
c) kontrolować tętno, w razie jego zaniku podjąć akcję RKO;
d) założyć opatrunek uciskowy.


141. Zewnętrznymi objawami reakcji organizmu na zatrzymanie się ciała obcego w górnych drogach oddechowych jest:
a) gwałtowny kaszel, sinica, wytrzeszcz gałek ocznych,
b) zawroty głowy, pojawiające się zimne poty,
c) podrażnienie śluzówki gardła i związany z tym odruch wymiotny,
d) omdlenie, utrata przytomności.


142. W przypadku stwierdzenia ciała obcego w przełyku należy:
a) metodą Gastrana usunąć pokarm do ust poszkodowanego,
b) rękoczynem Heimlicha wydobyć ciało obce na zewnątrz,
c) rękoczynem Wojty podtrzymać reakcje życiowe do chwili przybycia lekarza,
d) poprawne są wypowiedzi b i c.


143. W sytuacji zadławienia należy zastosować:
a) rurki ustno-gardłowe.
b) aparaty typu Ambu,
c) manewr konikotomii,
d) rękoczyn Heimlicha.


144. W przypadku omdlenia poszkodowanego ratownik powinien:

a) sprawdzić tętno i oddech,
b) zapewnić dostęp powietrza rozluźniając garderobę,
c) ułożyć na grzbiecie i unieść nogi do góry,
d) wszystkie wymienione powyżej czynności można stosować.


145. Udar cieplny związany jest z:
a) gwałtowną zmianą środowisk o znacznych różnicach temperatur,
b) miejscowym kontaktowaniem się ciała z powierzchniami gorącymi,
c) zaburzeniem adaptacji organizmu do gwałtownego wzrostu temperatury,
d) przegrzaniem ciała.

146. Udar cieplny powstaje w skutek przegrzania organizmu w:
a) niskiej temperaturze i przy nieznacznej wilgotności powietrza,
b) miejscach o słabym ruchu powietrza,
c) wysokiej temperaturze i nieznacznym ruchu powietrza,
d) sytuacjach nadmiernego opalania się.


147. W przypadku stwierdzenia u poszkodowanego ataku padaczki należy:
a) zabezpieczyć głowę przed urazami,
b) utrzymywać drożność ust,
c) wezwać pogotowie,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.


148. Uraz stawu (skręcenie) poznajemy po:
a) nadmiernej ruchomości w obrębie stawu,
b) bolesności i obrzęku w okolicy stawu,
c) zasinieniu skóry lub wysięku płynu stawowego,
d) zerwaniu więzadeł i uszkodzeniu torebki stawowej.


149. Szok powypadkowy objawia się:
a) ogólnym spadkiem sprawności fizycznej, zaburzeniami pamięci i dysleksją,
b) pobudzeniem psychicznym, spadkiem ciśnienia krwi, zapaścią,
c) brakiem komunikacji werbalnej, przerażeniem w oczach, stagnacją,
d) brakiem orientacji przestrzennej, skłonnościami samobójczymi.


150. W przypadku urazu kręgosłupa należy:
a) ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, zadzwonić po lekarza,
b) zlokalizować miejsce urazu i ustalić okoliczności zdarzenia,
c) ustabilizować tułów, zabezpieczyć miejsce i wezwać pogotowie,
d) sprawdzić wpływ uszkodzenia na działanie centralnego układu nerwowego.


151. Kołnierz ortopedyczny służy do:
a) stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa,
b) stabilizacji kręgosłupa na całej jego długości,
c) unieruchomienia głowy,
d) unieruchomienia głowy tylko na czas transportu poszkodowanego.


152. W przypadku zagrożenia życia osoby z urazem kręgosłupa ratownik powinien:
a) okryć ciepłym kocem, zapewnić spokój i dostęp świeżego powietrza,
b) rozpocząć zabiegi RKO w miejscu bezpiecznym dla poszkodowanego,
c) jak najszybciej przetransportować do szpitala minimalizując ruchy w odcinku szyjnym kręgosłupa,
d) czekać na wezwane pogotowie, zabezpieczyć miejsce wypadku


153. Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są:
a) nieodpowiedzialne zabawy na jednostkach pływających,
b) skoki do wody nieznanej,
c) kąpiel bez opieki dorosłych i w miejscach niestrzeżonych,
d) nurkowanie i pobyt w miejscach z zakazem kąpieli (np. porty, kanały, śluzy i jazy).


154. Utonięcie to:
a) śmierć w wyniku uduszenia,
b) śmierć w wyniku zalania górnych dróg oddechowych, np. wodą,
c) opadnięcie zwłok na dno,
d) śmierć w wyniku zalania górnych dróg oddechowych wodą i zaburzeń w gospodarce elektrolitowej.


155. Proces tonięcia typowego charakteryzuje się:
a) 1 podstawową fazą tonięcia,
b) 3 fazami tonięcia,
c) 5-cioma fazami tonięcia,
d) 7-mioma fazami tonięcia.


156. Utonięcie atypowe oznacza śmierć w wyniku:
a) zatrzymania akcji serca,
b) uszkodzenia kręgosłupa po skoku do wody,
c) zasypania ciała substancjami ziarnistymi,
d) skurczu mięśni szkieletowych.

157. Przykładem utonięcia pośredniego może być:
a) zadławienie treścią żołądkową podczas nurkowania
b) brak umiejętności pływania,
c) gwałtowne wtargnięcie do zimnej wody,
d) przykurcz krtani w zimnej wodzie.


158. Ostatnia faza tonięcia charakteryzuje się:
a) gwałtownym wymachiwaniem ramion w kierunku ratownika,
b) nawoływaniem
?ratunku!!!!",
c) zmęczeniem i zniechęceniem ofiary do współpracy,
d) brakiem przytomności.


159. W procesie umierania wyróżniamy:
a) czynniki: patogenny, destrukcyjny, definitywny,
b) okresy: zaniku czynności układów, kliniczny, biologiczny,
c) etapy: doznania urazu, katatonii, zejścia śmiertelnego,
d) sfery: etiologiczne, patogenne, śmiertelne.


160. Śmierć kliniczna rozpoczyna się:
a) w chwili zaniku ostatniego objawu klinicznego życia,
b) podczas braku reakcji układu nerwowego na bodźce zewnętrzne,
c) w chwili zatrzymania akcji oddechowej,
d) po rozpoznaniu braku reakcji źrenic na światło, ból, na dźwięk i dotyk.


161. Proces obumierania mózgu rozpoczyna się:
a) w chwili omdlenia i typowych objawów utraty przytomności,
b) podczas każdej sytuacji związanej z utratą przytomności,
c) po około 4 minutach od zatrzymania krążenia,
d) po 4-5 minutach od chwili stwierdzenia braku oddechu.


162. Skrót ABC w Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej oznacza:
a) udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca.
b) ocena stanu przytomności, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca,
c) wezwanie pogotowia ratunkowego, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca,
d) ocena stanu przytomności, ocena układu oddechowego, ocena układu krążenia.


163. Schemat ABC oznacza:
a) wybór technik postępowania i zasad diagnozowania RKO,
b) kolejność postępowania podczas wykonywania pośredniego masażu serca,
c) etapy prowadzenia zabiegów RKO,
d) cykliczne wdrażanie pośredniego masażu i sztucznego oddychania podczas RKO.


164. Schemat 3 pytań polega na sprawdzeniu:
a) czy ratowany oddycha, ma zachowane krążenie, jest przytomny,
b) czy ratowany jest przytomny, ma zachowane krążenie, oddycha,
c) czy ratowany jest przytomny, oddycha, ma zachowane krążenie,
d) czy ratowany jest przytomny, oddycha, leży w pozycji bocznej ustalonej.


165. Ocena stanu przytomności polega na:
a) obserwacji, nawiązaniu kontaktu, potrząsaniu, klepaniu itp.
b) podawaniu logicznych odpowiedzi na zadawane przez ratownika pytania,
c) obiektywnym przeprowadzeniu badań diagnostycznych,
d) określeniu logiki udzielanych przez poszkodowanego wypowiedzi.


166. Ratownik ocenę funkcjonowania układu oddechowego dokonuje:
a) sprzętem (najlepiej elektronicznym, zgodnym z wymogami UE),
b) zegarkiem, lusterkiem, piórkiem lub innym urządzeniem pomiarowym,
c) subiektywnie: słuchem, wzrokiem, uchem, policzkiem,
d) sugerując się wypowiedziami osób będących na miejscu zdarzenia.


167. Sprawdzenie czy poszkodowany oddycha, powinno trwać nie dłużej niż:
a) 5 sekund,
b) 10 sekund,
c) 15 sekund,
d) nie ma wyznaczonego limitu czasu dla tej czynności.

168. Funkcjonowanie układu krążenia określamy na podstawie:
a) pomiaru tętna na tętnicy promieniowej,
b) pomiaru tętna na żyłach szyjnych lub pachwinowych,
c) obserwacji koloru skóry, jej odczynu oraz obserwacji ruchu tułowia,
d) stwierdzenia funkcji samoistnego oddechu u poszkodowanego.


169. Niedrożność dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej może być spowodowana:
a) zapadaniem się języka na tylną ścianę gardła,
b) ciałami obcymi znajdującymi się w przełyku,
c) utknięciem protezy,
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.


170. Bezprzyrządowe rękoczyny stosowane w udrażnianiu górnych dróg oddechowych to:
a) rękoczyn Esmarcha i Delpecha-Wolfa,
b) rękoczyn Heimlicha, -(
technika pomocy przedlekarskiej stosowana przy zadławieniach.)
c) rękoczyn odgięcia głowy i żuchwy sposobem żeglarskim,
d) translokacja rurką ustno-gardłową.


171. Rurka ustno-gardłowa służy do:
a) podawania powietrza,
b) zapobiegania zapadaniu się języka na poziomie gardła,
c) penetracji i oceny stanu funkcjonowania górnych dróg oddechowych,
d) poprawne są odpowiedzi a i b.


172. Sztuczne oddychanie jest metodą stosowaną przez ratowników:
a) w przypadku osób wyratowanych z wody,
b) w przypadku ratowania osób nie kontaktujących się z otoczeniem,
c) w sytuacji braku funkcjonowania układu oddechowego,
d) wszystkie wypowiedzi są prawidłowe.


173. Masaż serca należy prowadzić, gdy:
a) uzasadnione jest podejrzenie, że za chwilę serce przestanie pracować,
b) serce nie pracuje,
c) tętno jest słabo wyczuwalne, praca serca niemiarowa, serce słabnie,
d) osoba jest nieprzytomna, brak oddechu, zwiotczenie mięśni, brak kontaktu.


174. Podczas prowadzenia pośredniego masażu serca uciski wykonujemy:
a) rękoma wyprostowanymi w łokciach, dłonie ułożone na rękojeści mostka,
b) na dolnej części mostka z ominięciem wyrostka mieczykowatego,
c) oburącz, dłonie cały czas kontaktują się z mostkiem (masaż efektywny),
d) zgodnie z schematem ruchu rękoczynu Heimlicha.


175. Jeśli w akcji RKO jeden ratownik wykonuje pośredni masaż, to drugi:
a) trzymając nogi poszkodowanego głośno liczy poprawnie wykonane cykle,
b) podaje powietrze wilgotne i ogrzane metodą Mory,
c) wykonuje sztuczne oddychanie metodą usta-nos lub usta-usta,
d) przygotowuje miejsce do ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.


176. Miejsce ucisku mostka podczas pośredniego masażu serca znajduje się:
a) 2 palce powyżej wyrostka mieczykowatego, nieco na lewo od mostka w kierunku serca,
b) 2 palce powyżej dolnej krawędzi mostka,
c) 2 palce poniżej górnej krawędzi mostka,
d) 2 palce powyżej wyrostka mieczykowatego, centralnie na mostku.


177. Częstość ucisków w pośrednim masażu serca podczas ożywiania osoby dorosłej wynosi:
a) 40 - 60 ucisków/min.
b) 75 - 90 ucisków/min.
c) 80-100 ucisków/min.
d) powyżej 120 ucisków/min.


178. Stosunek wdechów do ucisków podczas RKO u osoby dorosłej (dwóch ratowników) wynosi:
a) 1:5
b) 2:10
c) 2:30
d) 1:15.

179. Stosunek wdechów do ucisków podczas RKO u osoby dorosłej (jeden ratownik) wynosi:
a) 1:5,
b) 2:10
c) 2:30
d) 1:15


180. Podczas sztucznej wentylacji płuc u osoby dorosłej w ciągu jednej minuty należy wykonać:
a) ok. 12-15 wdechów,
b) ok. 20-25 wdechów,
c) ok. 16-20 wdechów,
d) ok. 30 wdechów.


181. Relaksacja to:
a) należny każdemu ratownikowi moment odpoczynku w pracy,
b) element poprawnie wykonanego zewnętrznego masażu serca,
c) element poprawnie wykonanego zewnętrznego masażu serca gwarantujący moment odpoczynku ratownikowi,
d) chwila przerwy umożliwiająca swobodny wydech osobie reanimowanej.


182. Podjętą akcję reanimacyjną można przerwać:
a) gdy ratownik całkiem opadnie z sił i nie jest w stanie jej kontynuować,
b) gdy prowadzenie reanimacji przejmie przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego,
c) gdy ratowany odzyska samodzielny oddech i pracę serca,
d) we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach.


183. Zewnętrzny masaż serca prowadzimy:
a) u osoby dorosłej dwoma rękami, u dziecka i niemowlęcia jedną ręką,
b) u dziecka jedną ręką, a u niemowlęcia dwoma palcami,
c) u osoby dorosłej jeden palec poniżej linii miedzysutkowej,
d) odpowiedzi b i c są poprawne.


184. Powodzenie reanimacji zależy od:
a) czasu, który upłynął od chwili zatrzymania akcji serca do chwili rozpoczęcia reanimacji,
b) techniki wykonywania zabiegów RKO,
c) stanu zdrowia ratowanego przed wypadkiem,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.


185. Akcję reanimacyjną można zakończyć:
a) kiedy stwierdzimy śmierć definitywną (plamy opadowe),
b) jeśli akcja ożywiania trwa ponad 60 min.
c) po zgłoszeniu zdarzenia dzwoniąc na pogotowie,
d) w chwili utraty sił przez osobę ratującą.


186. Podstawowe błędy prowadzenia pośredniego masażu serca to:
a) brak odrywania dłoni od mostka w fazie relaksacji i masowanie nasadą dłoni,
b) masowanie ramionami prostymi w łokciach,
c) przykładanie całej dłoni do miejsca ucisku,
d) kontrolowanie skuteczności prowadzonych działań RKO w czasie masażu.


187. Pozycję boczną, bezpieczną można stosować u osób:
a) poszkodowanych z samoistnym oddechem,
b) z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa,
c) oczekujących na przybycie lekarza.
d) w stanie zagrożenia życia.


188. Kobietę ciężarną układamy w pozycji bezpiecznej ustalonej:
a) na prawym boku,
b) na plecach,
c) na lewym boku,
d) w pozycji półleżącej, z uniesionymi nogami.


189. Skuteczność prowadzonych zabiegów reanimacyjnych ocenia:
a) ratownik co 5 - 7 min.
b) każdy uczestnik akcji kiedy ma wątpliwość co do stanu przytomności ratowanego,
c) ratownik co 4 cykle,
d) wykwalifikowany lekarz.

190. Podstawowe błędy popełniane podczas prowadzenia sztucznej wentylacji to:
a) pociąganie głowy w tył przy uchwycie za żuchwę,
b) wdmuchnięcie powietrza do żołądka,
c) obserwacja ruchu opadania klatki piersiowej,
d) odpowiedzi b i c są poprawne


191. W przypadku małego dziecka (do 1roku życia) należy wykonywać masaż:
a) tak jak w przypadku osoby dorosłej,
b) całą dłonią, dowolną ręką,
c) palcem środkowym i wskazującym jednej ręki,
d) technika wykonania nie ma znaczenia.


192. Masaż serca należy wykonywać:
a) w miejscu, w którym znaleziono ofiarę wypadku.
b) na podłożu twardym, stabilnym, poziomym, w miejscu bezpiecznym,
c) na odpowiedniej desce lub pokładzie reanimacyjnym,
d) w miejscu chłodnym, spokojnym i zacienionym.


193. Osobę odratowaną (zreaniomowaną) należy:
a) obserwować przez 10 min, następnie odesłać do domu (zakaz dalszej kąpieli),
b) spisać dane personalne, zapewnić spokojny wypoczynek w miejscu zacienionym,
c) zadawać pytania, aby ocenić powrót do stanu świadomości, wysłać do lekarza,
d) kontrolować odratowanego do chwili przybycia lekarza.


V. SPRZĘT RATOWNICZY
194. Prace bosmańskie to prace:
a) wykonywane przez bosmana,
b) konserwacyjno-naprawcze sprzętu,
c) związane z olinowaniem jednostek pływających,
d) związane z organizacją kąpieliska zorganizowanego.


195. Klarowanie to:
a) konserwowanie, reperowanie,
b) ształowanie,
c) czyszczenie, sprzątanie,
d) wykonywanie węzłów,


196. Węzeł żeglarski jest węzłem:
a) holowniczym,
b) cumowniczym,
c) do łączenia dwóch lin,
d) zabezpieczającym koniec liny.


197. Węzłem niezaciskającym się, służącym do wiązania pętli jest węzeł:
a) zwykły,
b) bosmański,
c) ratowniczy,
d) rzutkowy.


198. Do węzłów cumowniczych zliczamy węzeł:
a) prosty,
b) refowy,
c) żeglarski,
d) ósemka.


199. Do łączenia pracujących lin o tej samej grubości stosujemy zazwyczaj węzeł:
a) prosty,
b) szotowy,
c) knagowy,
d) palowy.


200. Elementem łączącym łódź z wiosłem jest:
a) bryt,
b) dulka,
c) uchwyt,
d) kausza.


201. Układanie bądź zwijanie liny nazywamy:
a) trymowaniem,
b) buchtowaniem,
c) brytowaniem,
d) knagowaniem.


VI. TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO
202. Hydrologia to nauka o:
a) budowie urządzeń nad akwenami wodnymi,
b) budowie chmur deszczowych,
c) zmianach pogody,
d) badaniu wody występującej w środowisku naturalnym.


203. Potamologia to wyodrębniony dział hydrologii zajmujący się:
a) wodami płynącymi (rzekami, potokami),
b) morzami i oceanami,
c) jeziorami i zbiornikami wodnymi,
d) wodami podziemnymi.


204. Prąd rzeki to:
a) nurt rzeki,
b) miejsce na rzece, w którym woda płynie najszybciej,
c) prędkość z jaką woda płynie w rzece,
d) ilość prądu elektrycznego wytwarzanego przez turbinę wodną.


205. Charakterystycznymi, naturalnymi elementami budowy rzeki są:
a) łożysko i ostroga,
b) ławica i ploso,
c) opaska i jaz,
d) ploso i jaz.


206. Pojęcie
?przemiał" oznacza:
a) miejsce szczególnie niebezpieczne dla pływaka, np w postaci wiru wodnego,
b) płyciznę powstałą z dwóch zbliżających się ławic,
c) wydobyty piasek z zakola rzeki niesiony przez prąd do ujścia,
d) zakole, miejsce w rzece o charakterystycznym przyspieszeniu nurtu.


207. Głębia na rzece nosi nazwę:
a) przymuliska,
b) rynny,
c) obsypiska,
d) plosa.


208.
?Przykosa" to:
a) naturalna przeszkoda powstała z naniesionego pisaku.
b) ostry zakręt rzeki z wartkim nurtem,
c) znacznie ścięty (podmywany wodą) brzeg rzeki,
d) miejsce ujścia rzeki do większego cieku naturalnego.


209. Odwój to:
a) inaczej walec wodny tworzący się za progiem,
b) występujący na górskiej rzece niezwykle silny nurt,
c) inaczej cofka, czyli miejsce gdzie woda znacznie zwalnia lub płynie w kierunku przeciwnym do głównego nurtu,
d) urządzenie zabezpieczające burtę jednostki pływającej przed uszkodzeniem podczas cumowania.


210. Analizując prędkość nurtu rzeki w przekroju poprzecznym:

a) największą prędkość można odczytać przy dnie koryta,
b) większą prędkość stwierdzamy przy powierzchni,
c) zależy od termokliny i warstw wody,
d) uzależniona jest od rodzaju dna, porowatości i odległości spływu.

211. Strefa wody, z którą najczęściej kontaktują się osoby pływające na kąpielisku to:
a) litoral,
b) pelagial,
c) profundal,
d) biofal.


212. Pojecie
?rewa" oznacza:
a) miejsce cumowania łodzi ratowniczych,
b) akwen patrolowany przez specjalne drużyny WOPR,
c) wodny rów powstały podczas falowania,
d) podwodny garb powstały z piachu podczas falowania.


213. Rewa to:
a) wysoki brzeg morski,
b) rów podwodny występujący w strefie przyboju,
c) wał podwodny występujący w strefie przyboju,
d) wał i rów występujący w strefie przyboju.


214. Zjawisko rewy i międzyrewia (rowu) spowodowane jest głównie przez:
a) falowanie morza,
b) pływy morskie,
c) materiał z jakiego zbudowane jest dno,
d) budowle hydrotechniczne.


215. Fale możemy podzielić na:
a) wiatrową martwą i wiatrową wysoką,
b) wiatrową wysoką i wiatrową niską,
c) wiatrową i pływową,
d) wiatrową swobodną, wymuszoną i martwą.


216. Termoklina to:
a) miejsce na powierzchni wody o jednakowej temperaturze,
b) miejsce pod powierzchnią wody o jednakowej temperaturze,
c) miejsce, w którym gwałtownie spada temperatura wody,
d) miejsce, w którym można wytyczyć kąpielisko, ponieważ są dogodne warunki termiczne wody.


217. Do budowli hydrotechnicznych możemy zliczyć:
a) przykosę,
b) ploso,
c) jaz i falochron,
d) przemiał.


218. W bezpośredniej bliskości prostopadle usytuowanej w stosunku do brzegu morskiego ostrogi, na skutek
działania prądu dennego głębokość wody:
a) zmniejsza się dwukrotnie,
b) zwiększa się dwukrotnie ,
c) zwiększa się trzykrotnie,
d) nie zmienia się, a jedynie utrwala.


219. Elementami regulującymi bieg rzeki są:
a) łożysko,
b) falochron,
c) ostroga i tama,
d) starorzecze.


220. Wybiegający w rzekę i wystający ponad wodę prostopadły lub ustawiony pod pewnym kątem wał to:
a) jaz,
b) tama,
c) wał przeciwpowodziowy,
d) ostroga.


www.vrota.pl
Agencja Ślubna "Pink Ring" - GDAŃSK
www.twojewiadomosci.com.pl

abckomputera.com.pl - 2010 copyright